دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

تعریف و نحوه محاسبه بندهای ردیف 20 حکم استخدامی 

1-    1-  حقوق مبنا: مبلغی است که با توجه به گروه مربوطه و به شرح جدول زیر درهر سال تعیین می گردد .

گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

مبلغ به ریال

181600

204300

227000

254240

281480

308720

335960

367740

399530

431300

 

 

گروه

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مبلغ به ریال

463080

494860

526640

558420

590200

621980

653760

685540

717320

749100

        تذکر: جدول فوق مربوط به سال 1386 می باشد.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

گروه

465500

431200

396900

362600

333200

303800

274400

245000

220500

196000

مبلغ به ریال

   

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

گروه

808500

774200

739900

705600

671300

637000

602700

568400

534100

499800

مبلغ به ریال

تذکر: جدول فوق مربوط به سال 1387 می باشد.

2-افزایش سنواتی :مبلغی است که براساس حقوق سال قبل و از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد .

(افزایش فعلی =5%* (افزایش سنواتی سال +حقوق مبنا )

3-فوق العاده شغل : مبلغی است که با توجه به مدرک تحصیلی و رشته شغلی تعیین می گردد که برای آموزشی به شرح زیر می باشد.

 

 

فوق لیسانس دبیر

فوق لیسانس آموزگار

لیسانس دبیر

لیسانس آموزگار

فوق دیپلم
دبیر

فوق دیپلم آموزگار

دیپلم دبیر

دیپلم آموزگار

کمتر از دیپلم

مدرک تحصیلی

150%

170%

140%

160%

130%

150%

120%

140%

100%

درصد حقوق مبنای گروه مربوطه

متصدیان امور دفتر شاغل در مدارس از 110 درصد فوق العاده شغل بهره مند می شوند.

  

 

1-  فوق العاده سختی شرایط محیط کار : با توجه به حقوق مبنای گروه برای آموزگاران و دبیران 10 درصد ،دبیران امور آزمایشگاهی 15 درصد بدست می آید.

2- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: با توجه به حقوق مبنای گروه و با توجه به درجه محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق و شهرستان ها

3- فوق العاده محل خدمت : با توجه به حقوق مبنای گروه و درکلیه نقاط کشور به استثانی تهران 5 درصدمی باشد در صورت انتقال از یک شهرستان به شهرستان دیگر تا 5 سال درهر محل قابل پرداخت است .

4- فوق العاده محرومیت از روستا:براساس جدولی خاص و با توجه به درجه روستا ،گروه ،مدرک تحصیلی تعیین می گردد.

5- فوق العاده جذب مناطق محروم : به شاغلین در مناطق محروم طبق جدول مربوط پرداخت می گردد. (به افراد غیربومی 5 درصد بیشتر)

6- فوق العاده جذب مشاغل: با توجه به درصد تعیین شده با فرمول :( فوق العاده شغل + افزایش سنواتی + حقوق مبنا +حق مسئولیت + برجستگی + حداقل دریافتی + همترازی ) محاسبه می گردد.

7-  فوق العاده ویژه: طبق فرمول (فوق العاده جذب+ فوق العاده شغل + افزایش سنواتی + حقوق مبنا + حداقل دریافتی + حق مسئولیت + برجستگی ) به افراد مشمول پرداخت می گردد .

8- حداقل دریافتی : در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده در هر سال به میزان مبلغی که دولت به عنوان حداقل حقوق مشخص می کند نرسد ما به التفاوت پرداخت می شود . 9- تفاوت حقوق با هیئت علمی : به همکاران دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که همتراز شده اند اگرمجموع حقوق و فوق العاده شغل کمتر از مجموع حقوق و فوق العاده شغل همترازی باشد مابه التفاوت قابل پرداخت است . 

10-کمک هزینه عائله مندی :به همکاران متاهل مرد مطابق فرمول زیر ماهیانه پرداخت می گردد.

کمک هزینه عائله مندی = 70 درصد × مبنای گروه یک هر سال

11-کمک هزینه اولاد: به همکاران مرد تا سه فرزند و به ازای هر فرزند مطابق فرمول پرداخت می گردد .کمک هزینه اولاد= 14 درصد × مبنای گروه یک هر سال

 

12- فوق العاده برجستگی :10 تا 20 درصد حقوق مبنای گروه به مدت یک سال قابل پرداخت است .

 13- فوق العاده تعدیل : چنانچه مجموع حقوق و مزایای همکاران شاغل (حقوق،تفاوت تطبیق،فوق العاده شغل ،فوق العاده برجستگی ،حق مسئولیت،حداقل دریافتی ،همترازی،جذب و ارتقاء شغلی)معادل یا کمتر از سه میلیون ریال باشد مبلغی طبق جدول ذیل پرداخت می گردد.0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:36 ق.ظ
حشمت اله پارسا