دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

وزارت آموزش و پرورش

فرم ارزشیابی ارتقاء شغلی کارکنان                                                                                                                                                                                                                        ارشد ، خبره عالی

توجه: لطفاً قبل از پر کردن فرم ، توضیحات مندرج ددر ظهر این فرم را مطالعه فرمایید.

1- واحد سازمانی محل خدمت:

کد ملی:

2- شماره پرسنلی:

3- نام ونام خانوادگی:

4- نام پدر:

5- شماره شناسنامه:

6- عنوان پست :                                                                                                          شماره پست:

7- تاریخ انتصاب:

8- مدرک تحصیلی(دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا به ترتیب 300،250،200،150،100   )                                                  جمع امتیاز:

8- مدرک تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرک:

رشته تحصیلی

معدل

نام مؤسسه آموزشی

مرتبط

غیر  مرتبط

دولتی

سایر

دیپلم :                 

 

 

 

 

 

 

فوق دیپلم            

 

 

 

 

 

 

لیسانس  :            

 

 

 

 

 

 

فوق لیسانس :      

 

 

 

 

 

 

دکترا :                 

 

 

 

 

 

 

9- - سوابق تجربی  مربوط ( مدرک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس، دکترا به ترتیب حد اکثر  60 ،120، 180 ، 240 ،300 امتیاز به سوابق تخصصی به ازای هر سال سابقه در پست های مشمول طرح ارزشیابی مشاغل مدیران و بر اساس سطح مدیریت 2 تا 22 امتیاز ( حد اکثر 140 ) امتیاز ) به شرح پشت برگ فوق می باشد .

عنوان پست

مدت تصدی

عنوان پست

مدت تصدی

از

تا

از

تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-    دو ره های آموزشی و سمینار های  علمی در چهار چوب نظام آموزشی  کارکنان ( 150 امتیاز ) دوره عمومی حد اکثر 50 امتیاز                                     جمع امتیاز :

عنوان دوره

مدت  به ساعت

امتیاز

عنوان دوره

مدت به ساعت

 

امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- میزان تسلط به زبان خارجی   عالی 70 امتیاز     خوب 50  امتیاز       متوسط 30امتیاز

12-  آموزش به همکاران ( به ازاء هر پست زیر مجموعه تحت سرپرستی 30 امتیاز ( حد اکثر 90 امتیاز )                           تعداد آموزش دیدگان :                                                         امتیاز:

13- مقالات علمی ( حد اکثر 120 امتیاز)  چاپ شده در نشریان تخصصی داخلی و یا خارجی

14- طرح های ارزنده تحقیقاتی ( حد اکثر 250 امتیاز ) در راستای ارتقاء کیفیت هزینه و سرعت خدمات

عنوان مقاله

نام نشریه

امتیاز

عنوان طرح

مرجع تأیید کننده

امتیاز

 

داخلی

خارجی

ضریب 1

ضریب 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 کارایی   ( عالی 100  90  80  )    ( خوب 70 60  )  ( متوسط 50 40  30   20  10  )

 16- رضایت ارباب رجوع :   ( عالی 100  90  80  )    ( خوب 70 60  )  ( متوسط 50 40  30   20  10  )

17 استفاده از نرم افزار حد اکثر( 100 امتیاز)                                                                                                                        جمع امتیاز :

گروه 1 : کارشناسانی  که مدرک تحصیلی آنان کامپیوتر و رسته آنها فناوری اطلاعات میباشد .                               امتیاز 100                              90                              80

گروه 2 کارشناسانی که فاقد مدرک تحصیلی کامپیوتر بوده ولی رسته فرابری داده ها می باشد .                           امتیاز 70                               60                                50

گروه 3 استفاده از نرم افزار در اموزش و پرورش در ارتباط با پست مورد تصدی                                                     امتیاز  70                              50                                30 

گروه 4 ارائه گواهی نامه دوره آموزشی مرتبط با امور کامپیوتر موضوع بخشنامه شماره ( 93/ 710 مورخه 7/11/82)

1-17  مفاهیم پایه فن اوری اطلاعات (مبانی )                   امتیاز          

2-17 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها ( windows)   امتیاز 6 

3-17 اطلاعات و ارتباطات (internet    )  امتیاز   10  

4-17 واژه پرداز ها (  ( word                      امتیاز  20

5-17 صفحه گسترده ها  ( excel )             امتیاز 20 

6-17 ارائه مطالب  (  power point    )         امتیاز   

7-17 بانک های اطلاعاتی    ( access )        امتیاز    

جمع کل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18- اکتشاف و اختراع یا تصویب مؤسسه تحقسقات و استاندارد

حد اکثر 100 امتیاز )                                             جمع امتیاز :

19- ارائه پیشنهاد های نو وابتکاری بر اساس نظام پیشنهاد ات که منجر به کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات شده باشد ( حد اکثر 250 امتیاز )

عنوان

مرجع تأیید کننده

امتیاز

عنوان

امتیاز

ضریب 1

ضریب 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز ات :                                                                         

 

 

20-  عضویت در شورا ها و کار گروه ها ی تخصصی قانونی هر سال (4) امتیاز                                                                                                                                                              ( حد اکثر 100 امتیاز )

 

 

 

 

 

 

21- عوامل خاص ( بر حسب وظایف و مسؤلیت های مشاغل اختصاصی دستگاه ) حد اکثر 250 امتیاز

 

 

 

22- نام ونام خانوادگی اعضای کمیته تخصصی

پست سازمانی

تاریخ و امضاء

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

23-  جمع امتیازات دریافتی :                                                                                                             به حروف :

کمتر از 600    ( فاقد رتبه )

از 600 تا 110 ( کارشناس ارشد )

از 110 تا 1600  ( کارشناس خبره

از 1600 به بالا ( کارشناس عالی )

24- نام ونام خانوادگی اعضای هیأت ممیزه :

1- دبیر هیأت ممیزه:

2- عضو هیأت علمی:

3- مدیر تخصصی :

4- کارشناس صاحب نظر :

5- معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و رئیس هیأت مدیره
توضیحات مربوط به تکمیل فرم :

1- کلیه بند ها این فرم توسط کمیته تخصصی ( موضوع بند 22) تکمیل و صرفاً امتیاز بند های 15 و 16 توسط کمیته مذکور تعیین و پس از امضاء افراد موضوع بند  مذکور به منظور طرح در هیأت ممیزه مربوطه ارسال و بقیه امتیازات توسط هیأت ممیزه یاد شده تعیین می گردد.

2- نام مؤسسات آموزشی اخذ مدرک تحصیلی موضوع بند 8 به شرح ذیل می باشد .

دولتی : دانشگاه و مؤسسات دولتی پیام نور ، سایر مؤسسات آموزشی ، دانشگاه آزاد ، غیر انتفاعی  و منرکز مدیریت دولتی ، ضمن خدمت فرهنگیان،

علمی کاربردی ومدرک اخذ شده از دانشگاه های خارج کشور

4- منظور از تجربه مربوط ( موضوع بند 9 ) آن  بخش از خدمات مستخدم است که در رشته شغلی مربوط به پست مورد تصدی وی می باشد . ضمناً امتیاز مدیریتی بشرح  جدول ذیل تعلق می گیرد

سطوح مدیریتی

رؤسای ادرات  و گروه پست های ههای همتراز

معاون مدیر کل و مدیر

مدیر کل و پست های اظطراری

معاون وزیر و همطراز

امتیاز

2

3

5

7

 

4- کارشناسانی  می توانند از امتیاز بند 12 استفاده نمایند که در چارت سازمانی زیر مجموعه پست سازمانی آنها کارشناس ، کاردان و کمک کارشناس و..... وجود داشته باشد .

5- نحوه برخورداری از امتیاز بند 19 ، امتیاز ان بند به پیشنهاداتی تعلق می گیرد که با توجه به بخشنامه 4/710 مورخه 23/1 /82 ، به شورای نظام پذیرش پیشنهاد ها ارائه و تصویب شورا رسیده باشد تصویر تأیید یه آن جهت طرح در هیأت ممیزه ارسال شود.

6- نحوه برخورداری از امتیاز بند 21 پس تعیین عوامل و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق متعاقباض اعلام خواهد شد.

7- فرم طراحی شده در نرم افزار word  ، را پس از تکمیل و امضاء ردیف 22 که می بایستس به امضاء بالاترین مقام اداری رسیده شود بر حسب مورد به اداره کل امور اداری و یا امور اداری و ارزشیابی استانها ارسال گردد.0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 08:47 ق.ظ
حشمت اله پارسا