دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

    طـرح مسیـر ارتقـای شغلـی معلـمان  وکارشناسان

 

شورای امور اداری و استخدامی کشور دراجرای تصویب نامه شماره 2552/ت29933هـ مورخ 26/1/1383هیأت وزیران و به منظور ایجاد انگیزه و کارایی معلمان و ارتقاء سطح کیفی خدمات آموزشی ،  دستورالعمل مسیر ارتقای شغلی معلمان را در جلسات مورخ 28/2/1383 ، 4/3/1383 و 9/3/1383 به شرح زیر تصویب نمود:

1-   معلمان کشور که  بطور تمام وقت به تدریس اشتغال دارند ، مربیان ، مدیران و معاونین مدارس در شمول این دستورالعمل قرار می گیرند .

2- احراز عناوین ارشد ، خبره و عالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل 70% ، 80% و 85% امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی به زمان ارزیابی مستخدم درخصوص طرح وهمچنین کسب حداقل 600 ، 1100 و 1600 امتیاز از عوامل مندرج در این دستورالعمل می باشد .

3-   احراز عناوین یادشده علاوه بر کسب امتیازات فوق منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمی و پیمانی برای معلم ارشد و حداقل پنج سال توقف به صورت رسمی یا پیمانی برای هر یک از رتبه های بعدی است.

4- مشمولین این طرح در صورت کسب حداقل امتیاز تعیین شده در بند 2 با رعایت ضوابط این دستورالعمل و احراز سایر شرایط مربوط ، حسب مورد به ترتیب به رتبه ارشد ، خبره و عالی ارتقاء خواهند یافت و این عناوین در احکام کارگزینی آنان بعد از عنوان سازمانی درج می گردد .

5-   مشمولین طرح مذکور جهت کسب رتبه خبره و عالی علاوه بر داشتن سایر شرایط باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر باشند.

6- حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت
فوق العاده ویژه می باشند . براساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت و پنج درصد (65%) تعداد متصدیان مشاغل مذکور در بند یک در حوزه آموزش و پرورش شهرستان یا  منطقه مربوط خواهد بود .

7- استفاده همزمان از مزایای این طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
امکان پذیر نمی باشد و مشمولین مذکور در بند یک بنا به صلاحدید خود مخیرند با رعایت مقررات مربوط نسبت به انتخاب یکی از دو مزایای مذکور برای یک بار در زمان اشتغال اقدام نمایند .

8- شهدا ، جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی مشمول قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 مشمول طرح خواهند بود و پرونده آنان نظیر شاغلین در هیأت های ممیزه ذیربط مطرح و حسب مورد و به تناسب امتیازات کسب شده به عناوین مربوط ارتقاء خواهند یافت .ضمناً به مشمولین این بند حداقل رتبه «ارشد» اعطاء خواهد شد و جزء سهمیه بندی (65%) موضوع بند 6 این طرح نیز محسوب نمی گردند.

9 – عوامل ، امتیازات و معیارهای ارزیابی

الف – تواناییهای علمی و تجربی

1-الف – مدرک تحصیلی

امتیاز این عامل با توجه به عواملی نظیر رشته تحصیلی مطلوب برای تدریس ، معدل افراد واعتبار دانشگاه ویا مؤسسه محل تحصیل به ترتیب، دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا حداکثر 100 ، 150، 200 ، 250 و 300 امتیاز برخوردار خواهند شد .

 

2-الف – تجربه

-     به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک تحصیلی دیپلم 3 امتیاز

-     به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک فوق دیپلم 4 امتیاز

-     به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک لیسانس 6 امتیاز

-     به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک فوق لیسانس 8 امتیاز

-     به ازای هر سال تجربه مربوط با مدرک دکترا 10 امتیاز

-    معلمان نیمه وقت و معلمانی که ساعت تدریس آنان کمتر از ساعات موظف میباشد به  نسبت سوابق تجربی آموزشی از امتیاز مربوط استفاده خواهند نمود .

-    سوابق تجربی مستخدمین در طول مأموریت آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی می گردد جزء سوابق تجربی محاسبه نخواهد شد . (در صورتیکه مأموریت آموزشی به صورت نیمه وقت باشد و حداقل نصف ساعات خود را به تدریس اشتغال داشته باشد سوابق تجربی به نسبت ساعات مزبور قابل محاسبه است )

-    به ازای هر سال سابقه خدمت تجربی آموزشی در مدارس کودکان استثنایی ( عقب مانده جسمی و ذهنی ) برحسب مدرک تحصیلی از یک امتیاز اضافی سوابق تجربی برخوردار می گردند .

-    به ازاء هر سال سابقه خدمت در مشاغل مدیریت ، معاونت واحد آموزشی و معلم چند پایه  بر حسب مدرک تحصیلی مربوط ، نوع مسؤولیت ، حجم کار ، درجه بندی مدرسه و .... با رعایت ضوابط مذکور در بند 12 حداکثر 5/1 برابر محاسبه می گردد .

-     حداکثر امتیاز این عامل 300 امتیاز می باشد .

 

3-الف -  دوره آموزشی شغلی

-به ازای هر 5 ساعت دوره (درچهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت با تأیید واحد آموزش اداره ذیربط ) به صورت متناوب و یا متوالی 2 امتیاز

- به دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک رسمی یا معادل با ارزش استخدامی شده باشد امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

1

3

 

- از امتیاز فو ق        مربوط به آموزشهای عمومی ، توجیهی ، فرهنگی ومدیریت و 
    آموزشهای تخصصی مرتبط با شغل خواهد بود .

2

3

 

-      دوره های آموزشی طی شده قبل از سال 1363 با تأیید واحد آموزش اداره ذیربط قابل محاسبه است.

حداکثر امتیاز این عامل 200 امتیاز می باشد .

 

4-الف – حفظ و ارتقای توانمندسازی فردی

-     تلاش در جهت کسب مهارت های شغلی

-     برخورداری از معلومات تخصصی کافی در رشته مورد تدریس

-     ارتقای معلومات عمومی درباره علوم طبیعی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی و هنری

-     تلاش در توسعه و بروز درآوردن دانسته های شغلی به موازات پیشرفت های علمی و فنی

-     برخورداری از استعدادها و قوای ذهنی نسبتاً خوب در واکنش مناسب به محرک های محیطی

امتیاز این عامل با انجام آزمون های ارتقاء و توانمندسازی فردی و شغلی که ضوابط آن توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد به ازای هر آزمون متناسب با امتیاز کسب شده تا 40 امتیاز و حداکثر 240 امتیاز می باشد.

 

ب - تواناییهای عملکردی

1-ب - خلاقیت و ابتکار

ارایه پیشنهادات سازنده ، نو و ابتکاری که منجر به کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی گردد به تائید شورای نظام پذیرش پیشنهادهای آموزشی شهرستان ( براساس دستورالعمل نظام پذیرش پیشنهادها موضوع بندهای 3 و 8 مصوبه شماره 430/13ط مورخ 15/12/1379 شورایعالی اداری) می گردد به ازای هر پیشنهاد 20 امتیاز و حداکثر 100 امتیاز .

 

2-ب- ترویج مدرسه محوری

مدیران و مشمولین این طرح که در زمینه مدرسه محوری منشاء خدمات برجسته و قابل قبولی گردیدند و مشمولین طرح در مدارسی که به صورت مدرسه محوری (قیمت تمام شده) اداره می شود حداکثر تا 120 امتیاز بهره مند خواهند شد .

 

3-ب - داشتن فعالیت های فوق برنامه وخارج از وظایف شغلی

مشمولین طرح در قبال انجام وظایف و مسؤولیت هایی از قبیل : هدایت جشنواره ها ، برگزاری رقابت های علمی ، مسابقات دانش آموزی و... حداکثر تا 100 امتیاز بهره مند خواهند شد .

 

ج - بهره وری 

1-ج - رضایت ارباب رجوع

میزان تعامل معلمان و کارکنان مشمول طرح با اولیاء و میزان مقبولیت آنان در نزد دانش آموزان به عنوان الگوی مناسب رفتاری و رضایت مندی از نحوه کار آنان با تأیید انجمن اولیاء و مربیان مدرسه برای هرسال 6 امتیاز و حداکثر 180 امتیاز

- امتیاز این عامل از تاریخ تصویب این ضوابط قابل محاسبه می باشد .

2-ج -کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی

معلمان از نظر فعالیت های آموزشی و پرورشی براساس عواملی نظیر موارد زیر امتیاز داده می شود :

-     حضور به موقع در محیط کار و نداشتن غیبت

-     بهره مندی از مهارت کافی در برقراری روابط و مناسبات مفید با دانش آموزان و همکاران

-     رعایت نظم در شروع و ختم کلاس درس

-     احساس مسؤولیت و انجام به موقع وظایف مقرر

-     داشتن متانت و صبر و پایبندی به ارزش ها و اصول انسانی و اجتماعی

-     تعامل با اولیاء دانش آموزان درخصوص وضعیت تحصیلی دانش آموزان

-     رعایت تقویم آموزشی و بودجه بندی درس

-    داشتن طرح درس و استفاده از فناوریهای آموزشی (ابزار و وسایل کمک آموزشی – نرم افزارهای آموزشی – استفاده بهینه از آزمایشگاه و کارگاه و...) متناسب با ماده درسی

-     بکارگیری روش های نوین تدریس

-     انجام ارزشیابیهای مستمر و استفاده به موقع از نتایج آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-     شرکت مؤثر در جلسات و فعالیت های آموزشی (شورای معلمان – گروه های آموزشی و...)

-     همکاری مؤثر با سایر کارکنان واحد آموزشی در اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های واحد آموزشی

-     توجه به همه دانش آموزان و رعایت عدالت در بین آنان

-     تعیین تکالیف در حد توان دانش آموزان و کنترل و نظارت بر انجام تکالیف

حداکثر امتیازات این عامل 300 امتیاز (180 امتیاز فعالیت های آموزشی و 120 امتیاز فعالیت های پرورشی)
 می باشد که در چهارچوب دستورالعمل مصوب هیأت ممیزه وزارت آموزش و پرورش وارزیابی کمی مشمولین طرح محاسبه می گردد.

 

3- ج - طرح های ارزنده

به ازای هر طرح ارایه شده توسط مستخدمین مشمول این دستورالعمل در زمینه مسائل مرتبط با آموزش و پرورش که مورد تأیید کمیسیون های ذیربط در وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد تا 30 امتیاز و حداکثر 150 امتیاز

 

4- ج- ارایه کتب ، مقالات و یا تألیفات

به ازای هر کتاب آموزشی یا کمک آموزشی چاپ شده یا مقاله منتشره یا داشتن مشارکت مؤثر در تهیه آنها در نشریات تخصصی داخلی و خارجی در زمینه مسائل آموزشی ، پرورشی و تربیتی به تشخیص کمیسیون آثار و تألیفات استان تا 25 امتیاز حداکثر 100 امتیاز

مقالات چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی در زمینه سایر مسائل مطروحه در وزارت آموزش و پرورش تا 10 امتیاز حداکثر 50 امتیاز

 

 10 – موارد عدم شمول و محکومیت های اداری

-    مستخدمینی که محکومیت اداری داشته باشند به ازاء هر مورد محکومیت با توجه به نوع تخلف حسب مورد از 20 تا 50 امتیاز منفی برای آنان در نظر گرفته می شود و از جمع امتیازات مکتسبه آنان کسر خواهد شد .

-    مستخدمین مشمول طرح که حداقل سه بارمحکومیت داشته باشند و 100 امتیاز منفی نیز کسب نموده باشند
نمی توانند، رتبه ارشد ، خبره و عالی را احراز نمایند و چنانچه قبلاً هر یک از عناوین مذکور را کسب نموده باشند از زمانیکه امتیازهای منفی آنان به حد نصاب های مذکور برسد عنوان رتبه خود را از دست خواهند داد و احکام کارگزینی آنان اصلاح خواهد شد .

-      محکومیت های مذکور پس از ابلاغ دستورالعمل قابل اجراء می باشد و شامل موارد قبل از اجرای دستورالعمل نمی گردد.

 

11 – هیأت ممیزه

به منظور اجرای این طرح هیأت های ممیزه با ترکیب ذیل به ترتیب در وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه تشکیل خواهد شد .

 

1-11- هیأت ممیزه مرکزی وزارتخانه

-      معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  (پشتیبانی) - رییس هیأت ممیزه

-      دونفر از معاونین به انتخاب وزیر

-      مدیر کل امور اداری (دبیر جلسه)

-      یک نفر از اعضاء هیأت علمی در رشته تخصصی مرتبط با تعلیم و تربیت به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

-      مدیر کل دفتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

-    یک نفر از کارشناسان صاحب نظر در مسائل آموزشی و پرورشی (ترجیحاً کارشناس مسؤول
هماهنگ کننده گروههای آموزشی) به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

 

2-11- هیأت ممیزه استان

-      معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  (پشتیبانی ) – رییس هیأت ممیزه

-      دونفر معاونین به انتخاب رییس سازمان آموزش و پرورش استان

-      یک نفر از مدیران مدارس به انتخاب رییس سازمان آموزش و پرورش استان

-      رییس امور اداری و ارزشیابی سازمان آموزش و پرورش استان (دبیر جلسه)

-      معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

-    یک نفر از کارشناسان صاحب نظر در مسائل آموزشی و پرورشی به انتخاب رییس سازمان آموزش و پرورش استان (ترجیحاً کارشناس مسؤول هماهنگ کننده گروه های آموزشی استان)

 

3-11- هیأت ممیزه شهرستان / منطقه

-     رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (رییس هیأت ممیزه)

-     معاون پشتیبانی

-     در مناطقی که بیش از دونفر معاون پیش بینی شده یکی از معاونین به انتخاب رییس آموزش و پرورش شهرستان

-     رییس یا یک نفر از مدیران مدارس به انتخاب رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان

-     دو نفر از معلمان به انتخاب نمایندگان معلمین مدارس (یک نفر مرد یک نفر زن)

-     رییس یا ، مسؤول امور اداری و ارزشیابی (کارگزینی )  - دبیر جلسه

-    یک نفر از کارکنان صاحب نظر در مسائل آموزشی و پرورشی (ترجیحاً هماهنگ کننده گروه های آموزشی) به انتخاب رییس سازمان آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان

-     در صورت عدم حضور رییس اداره یا منطقه معاون پشتیبانی رییس هیأت ممیزه خواهد بود .

 

12- نحوه ارزیابی و تعیین امتیاز ردیف های 1/الف ، 2/الف ، 4/الف ، 1/ب ، 2/ب ، 3/ب ، 2/ج ، 3/ج، بند 10 و سایر موارد (حسب ضرورت ) براساس دستورالعملی که توسط هیأت ممیزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش تهیه خواهد شد محاسبه و منظور می گردد.

 

13 – فرایند اجرایی

1-13 - مشمولین طرح که داوطلب استفاده از این دستورالعمل می باشند می بایست فرم ارزشیابی طرح مسیر ارتقای شغلی را از رییس واحد آموزشی خود دریافت و پس از تکمیل و تأیید کمیته منتخب سه نفره  مرکب از مدیر واحد آموزشی و دو نفر از معلمان به انتخاب شورای معلمان که در مدرسه تشکیل می شود به هیأت ممیزه اداره آموزش و پرورش استان/شهرستان/منطقه ارسال نمایند.  

2-13 - پس از بررسی درخواست متقاضیان ، فرم ها و مدارک افراد برای احراز رتبه های ارشد، خبره و عالی و تصویب به هیأت ممیزه ذیربط ارسال خواهد شد .

3-13- برای احراز رتبه ارشد هیأت ممیزه شهرستان / منطقه ، رتبه خبره هیأت ممیزه استان و رتبه عالی هیأت ممیزه وزارتخانه(مرکزی) بررسی لازم را بعمل خواهد آورد.

4-13- هیأت ممیزه پس از بررسی و تصویب مراتب را جهت صدور ابلاغ و حکم کارگزینی به واحد امور اداری و ارزشیابی یا کارگزینی اعلام خواهد نمود تا نسبت به صدور احکام مربوط با رعایت سقف 65% موضوع بند 6 این دستورالعمل اقدام نمایند .

5-13 - پس از تصویب هیأت های ممیزه ، ابلاغ ارتقای مشمولین طرح به رتبه ارشد ، خبره و عالی توسط مقام های
ما فوق به شرح ذیل صادر خواهد شد .

-     ابلاغ ارتقای رتبه ارشد با امضاء رؤسا یا مدیران ادارات آموزش و پرورش

-     ابلاغ ارتقای رتبه خبره با امضاء رییس سازمان آموزش و پرورش استان یا مقام مجاز از طرف ایشان

-     ابلاغ ارتقای رتبه عالی با امضای وزیر آموزش و پرورش یا مقام مجاز از طرف ایشان

14 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این ضابطه انجام وظایف هیأت ممیزه طرح تبیین مسیرارتقاء شغلی مدیران ، مشاوران ، کارشناسان موضوع تصویبنامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران نیز به عهده هیأت ممیزه استان مذکور در این رابطه واگذار می شود تا براساس بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انجام امور مربوط به طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی مدیران، کارشناسان و مشاوران در سطح استانها اقدام شود .

15 - هیأت ممیزه وزارتخانه ناظر تصمیمات هیأت ممیزه استانی و هیأت ممیزه استانی ناظر تصمیمات هیأت ممیزه شهرستان و منطقه خواهند بود در صورتیکه تصمیمات هیأت ممیزه برخلاف مصوبات و دستورالعملهای صادره باشد، می تواند ارزیابی انجام شده برای بازنگری یا لغو به هیأت ممیزه ذیربط اعلام گردد ضمناً هریک از هیأت ممیزه به صورت مستمر می بایست به صورت نمونه ارزیابی های انجام شده را کنترل و نظارت نماید .

16 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است عملکرد هیأت های ممیزه مذکور را به طور کلی یا به صورت موردی بررسی و ارزیابی قرارداده و هیأت هایی را که دارای عملکرد خوب می باشند تشویق نموده و اختیارات هیأت هایی را که دارای مشکلاتی باشند محدود و یا لغو نماید .

17 – به منظور حفظ و تداوم توانمندیهای مذکور در بند 9 این طرح عناوین کسب شده دائمی نخواهد بود از این روی عملکرد مشمولین این طرح هر ساله مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت و چنانچه امتیاز لازم برای حفظ سطح قبلی خود را کسب ننمایند به رتبه پایین تر تنزل خواهند یافت همچنین افرادی که پرونده آنان جهت تطبیق با این طرح در هیأت ممیزه مربوطه طرح و امتیازات لازم را کسب نمی نمایند ، پرونده آنان حداقل یک سال بعد قابل طرح و بررسی مجدد می باشد .

18- تاریخ اجرای مفاد این دستورالعمل در مورد هر یک از مشمولین مصوبه پس از تصویب هیأت ممیزه خواهد بود .

19 - ضوابط اجرای این دستورالعمل و موارد مذکور بند 12 و فرم های مربوط توسط هیأت ممیزه وزارت آموزش و پرورش تهیه و به واحدهای تابعه ابلاغ خواهد شد .0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 08:49 ق.ظ
حشمت اله پارسا