دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

 ارزشیابی کارکنان

  ارزشیابی فعالیتی است مستمر که عملکرد کارکنان را طی دوره ارزشیابی مورد بررسی قرار می دهد وهدف از آن آگاهی از کیفیت و میزان تلاش وکوشش کارکنان در انجام وظایف محوله و نیل به اهداف شغلی است تا حسب مورد تدابیری جهت تقویت عملکرد قوی و اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد وضعیت به عمل آید.

معیارهای ارزشیابی

1-عملکرد 2- رفتار (شغلی ، اخلاقی) 3- توسعه فعالیتهای آموزشی

  فرآیند اجرای ارزشیابی

1-گفتگو یا مصاحبه آغاز دوره 2- بررسی طول دوره 3- سنجش 4- گفتگو و مصاحبه پایان دوره

  کاربرد نتایج ارزشیابی

  1-  آموزش 2- طرح ارتفاء شغلی 3- همترازی باهیات علمی دانشگاه ها 4- طرح ارزشیابی تحقیقی و تخصصی 

5- استفاده از نتیجه ارزشیابی در تغییر شغل 6- ارتفاء گروه 7- ضریب افزایش سنواتی 8- فوق العاده برجستگی

 9- تشخیص خدمت برجسته

  جدول اعطای گروه تشویقی

تذکر1:درصورت مساوری بودن امتیازات در مورد فوق العاده برجستگی نظرمدیر واحد (ارزشیابی کننده ) ودر مورد ارتقاء گروه نظرتایید کننده نهایی جهت انتخاب برتر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر 2: در مدارس ادغامی دارای مدیر مستقل بالاترین امتیاز در مدارس مذکور برابر محسوب می شود

تعداد افراد برخوردار از تشویقی

آمار کارکنان واحد سازمانی (نفر)

یک نفر

40-15

دو نفر

80-41

سه نفر

120-81

چهار نفر

160-121

پنج نفر

200-161

·           0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 08:53 ق.ظ
حشمت اله پارسا