دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

بازنشستگی و از کارافتادگی

1-ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه:

هرگاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایت افزایش دو گروه ( با احتساب گروه تشویقی) به عنوان حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد شد (ماده 80 ق .ا.ک)

2-  از کارافتادگی به سبب حوادث:

هرگاه کارمند دولت به سبب حادثه از کارافتاده شود براساس سنوات خدمت با 3 سال ارفاق بازنشسته خواهد شد.(ماده 79ق .ا.ک)

3-حقوق وراث کارکنان و بازنشستگان متوفی

هرگاه کارمند دولت در زمان اشتغال یا بازنشستگی فوت نماید برای وراث قانونی واجد شرایط وی به شرح زیر حقوق وظیفه برقرار خواهد شد

* همسر

* فرزندان ذکور تا 20سال و در صورت اشتغال به تحصیلات عالی تا پایان 25 سالگی

* فرزندان ونوادگان اناث به شرط نداشتن همسر وعدم اشتغال به شرطی که در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده است .

* پدر و مادری که در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده باشند .

* شوهردر صورتی که علیل واز کارافتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفی خود تحت تکفل وی بوده باشد .

* فرزندان و نوادگانی که علیل و یا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام کار نباشند.0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:02 ق.ظ
حشمت اله پارسا