دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

‌رأی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه انتقال مستخدمین (1239)

25/12/1376

‌رأی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه انتقال مستخدمین (1239)
‌نقل از شماره 15482 - 1377.2.5‌روزنامه رسمی
‌شماره هـ 168.76. 1376.12.25
‌تاریخ: 76.10.13 شماره دادنامه: 151 کلاسه پرونده: 168.76
‌مرجع رسسیدگی :‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان برنامه و بودجه
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم وهجدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه :‌الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 983.62 موضوع شکایت آقای حسین درخشنده به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته‌اعتراض به حکم انتقال از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره 601-62.8.14 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شاکی‌موجه نیست زیرا ماده 142 قانون استخدام کشوری استثناء انتقال دارندگان رتبه قضائی و اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی‌ومشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح را به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به کسب رضایت وموافقت مستخدم نموده و شاکی در عداد این‌دسته مستخدمین مستثنی شده مزبور نمی‌باشد. بعلاوه لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مصوب 59.2.20‌شورای انقلاب ناظر به انتقال مستخدم شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول‌قانون استخدام کشوری است که با انتقال شاکی از سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو ارتباطی ندارد و در مورد انتقال شاکی از سازمان دولتی به‌وزارتخانه دیگر مجوز قانونی که رضایت و موافقت شاکی را ضروری دانسته باشد موجود نیست، لذا در مورد انتقال شاکی تخلفی مشهود نمی‌باشد
و‌رد شکایت اعلام می‌شود. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 836.74 موضوع شکایت آقای محمد رئوف محمدی مقدم به طرفیت‌سازمان برنامه و بودجه به خواسته خسارت مادی ومعنوی به علت انتقال به زور به شرح دادنامه شماره 331-76.3.6 چنین رأی صادر نموده است،‌شاکی در سال 66 در خواست انتقال به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان آذربایجان شرقی را نموده است که با مؤسسه بررسی و آفات وزارت‌کشاورزی بی‌ارتباط است بلکه مؤسسه اولیه تابع وزارت صنایع و مؤسسه دوم تابع وزارت کشاورزی است، مضافاًاینکه در خواست انتقال در سال 66‌صورت گرفته و حداکثر تا پایان همان سال در صورت عدم استرداد معتبر است در حالیکه اداره طرف شکایت تقاضای سال 66 اعمال نموده است که‌خالی از اشکال نیست. علیهذا اقدام اداره طرف شکایت دائر به انتقال شاکی به مؤسسه بررسی آفات وزارت کشاورزی بدون رضایت وی و مستند به‌تقاضای سال 66 که توضیح آن فوقاً گذشت خلاف مقررات بوده وقابل نقص است ،‌لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وبا حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌حکم مقرر در ماده 142 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز انتقال دارندگان رتبه‌های قضائی واعضاء رسمی
‌هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی ومستخدمین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی‌مشمول لایحه قانونی مذکور به شرط رضایت آنان مفید جواز انتقال مستخدم رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات وسازمانهای دولتی به سایر وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات دولتی بدون جلب رضایت آنان نیست، بنابر این دادنامه شماره 331 مورخ 76.3.6 شعبه هجده دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این‌معنی است موافق قانون شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی0       نظرات
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1391 :: 07:13 ب.ظ
حشمت اله پارسا