دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

از آذرماه سال 86 که قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا به نهادها ابلاغ شد، بیشتر کارمندان بیم و امید این را داشتند که با اجرای این قانون بر سر حقوق و مزایای آنها چه خواهد آمد. سال 86 به دلیل آماده نبودن آیین نامه های اجرایی، قانون و مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان اجرا نشد اما برای بازنشستگان از آذرماه سال 86 اجرایی شد. اما یکی از مهم ترین نکاتی که در اجرای این قانون مطرح بود ناهماهنگی قوانین استخدامی بین ارگان های مختلف و مشاغل خاص بود. اواخر سال 87نیز در زمان تنظیم و بستن بودجه 88، بودجه ای حدود 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون پیش بینی شد که چهار هزار میلیارد تومان برای بازنشسته ها و پنج هزار میلیارد تومان برای شاغلان دولت در نظر گرفته شد و مجلس نیز اعلام کرد آیین نامه های اجرایی این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت تنظیم شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. در روزهای پایانی سال 87 نیز رئیس جمهوری تاکید و اعلام کرد قانون مدیریت خدمات کشوری از اول فروردین 88 اجرا خواهد شد. البته قرار بر این بود معوقه یک سال و نیمه کارمندان و شاغلان دولت بابت اجرای این قانون نیز به آنها (به شیوه پرداخت سهام) پرداخت شود.در این میان همان طور که گفته شد در بودجه سال 88 کل کشور، 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده در واقع با تصویب قانون بودجه سال جاری، دولت 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی کرد که از این رقم پنج هزار میلیارد تومان به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی فصل مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. پیش از این، تدوین کنندگان بودجه میزان افزایش دستمزدهای کارکنان دولت بر مبنای قانون جدید را حداقل 25 درصد عنوان کرده بودند اما براساس احکام قانون، تخصص، میزان تحصیلات و تجربه کارمندان دولت در میزان افزایش دستمزدهای آنان نیز موثر خواهد بود. یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح و کارآمد کردن نظام اداری است اما هنوز نسیم این تغییر در دستگاه متولی اجرای قانون یعنی معاونت توسعه سرمایه های انسانی ریاست جمهوری نیز وزیدن نگرفته است.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری پیش تر اعلام کرده بود حتی اگر در اجرای این قانون احتمالا، یک ماه تاخیر ایجاد شود، معوقه یک ماهه آن محاسبه و با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهد شد.براین اساس با اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری، حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد در سال جاری افزایش می یابد.به عبارت دیگر، کسانی که کمترین حقوق را دارند،  بیشترین افزایش و آنهایی که بیشترین حقوق را دریافت می کنند، کمترین افزایش حقوق راخواهند داشت.
نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری
به گزارش مهر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول را تصویب نمود.
-تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:
الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت25703/ ه مورخ 1381/5/23، 2552 / ت 29933 ه مورخ 1383/1/26، /2774 ت30397 ه مورخ 1383/1/29 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.
ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با  ( ردیف 1-مربی، ردیف 2-استادیار، ردیف 3-دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.
ج-کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.
د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
-حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:
مرحله اول:
الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.
ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند) به استثنا» فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود
مرحله دوم:
برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند " ب" و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و...) به آن افزوده می شود.
 جزئیات دستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی همچنین دستور العمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/2/9 به استناد اجازه حاصل از جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک های رفاهی کارمندان مقرر در قوانین و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1384 و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور العمل نحوه پرداخت رعایت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه برای هر ماه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با رعایت شرایط زیر به کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می باشد:
الف: کمک هزینه روزانه مستقیم یا غیرمستقیم غذا برای کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 5.8 ساعت در روز است، با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی معادل (18) هجده هزار ریال برای یک وعده غذایی در روز تعیین می شود.ب: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند، ماهانه سیصد هزار ریال به ازای هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعیین می شود.
ج: کمک هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار می کنند مشروط به آنکه از سرویس سازمانی استفاده ننمایند. در تهران به میزان چهارصد و پنجاه هزار ریال و برای شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سیصد هزار ریال تعیین می شود. در مورد سایر شهرها پرداخت این کمک هزینه منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا خواهد بود. کارمندانی که بر اساس مجوزهای قانونی به صورت نیمه وقت یا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند یا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته می باشد، با تشخیص دستگاه اجرایی می توانند به تناسب ساعات کار هفتگی از این کمک هزینه برخوردار گردند.
د-پرداخت سایر کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (به استثنا» موارد فوق) برای هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصویب شورای توسعه خواهد رسید در حد اعتبارات مصوب و معادل با یک دوازدهم میانگین کمکهای رفاهی سال 1387 قابل پرداخت است.
اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تامین شد
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از تامین اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش شاغلان و بازنشستگان خبر داد. رحیم ممبینی در پاسخ به این سئوال که با توجه به ابلاغ آئین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا بودجه اجرای این قانون تامین شده است یا خیر؟ گفت: به استناد قانون، مصوبات در چارچوب منابع تعیین می شود. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه حدود 9070 میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سالجاری در نظر گرفته شده است، افزود: به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش بازنشستگان 4 هزارو 70 میلیارد تومان و در بخش شاغلان 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه 88 پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه حق و حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری از ابتدای امسال اعمال می شود، اظهار داشت: تدوین و ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت گرفته است.
ابلاغ آئین نامه قانون مدیریت خدمات کشوری
بر این اساس دولت در بخشنامه ای به تمام دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تطبیق کارمندان با جداول یاد شده و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم که در جلسه نهم اردیبهشت ماه امسال بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تائید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. لذا تمام،  دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعمل های پیوست و صدور احکام کارگزینی  آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم (1388/1/1) معمول و فهرست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه امسال، به خزانه داری کل کشور ارسال کنند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان تا 28 همین ماه، بر این اساس پرداخت شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه نهم اردیبهشت ماه امسال، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان را تصویب کرد. بر اساس آئیننامه جدید قانون خدمات کشوری، امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، باتوجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود. امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود. همچنین امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارت ها و توانایی های فردی  تعیین  خواهد شد.0       نظرات
یکشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1391 :: 07:14 ب.ظ
حشمت اله پارسا